Prohlášení o zpracování osobních údajů - RAMI Accounting

Přejít na obsah
Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen "GDPR").

1. Správce osobních údajů
Obchodní firma:                 RAMI Accounting s.r.o.
Sídlo:                                 Na Zvoničce 1014/32, Praha 4 - Podolí
Identifikační číslo:              06397654
DIČ:                                   CZ06397654
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C281481,
(dále jen „správce“)
Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
 
2. Rozsah zpracování osobních údajů
2.1. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů
3.1. Přímo od subjektů údajů.
3.2. Veřejně přístupné rejstříky.
 
4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
4.1. Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, adresa trvalého pobytu, příp. IČ).
4.2. Údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (doručovací adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné obdobné informace).
4.3. Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

5. Kategorie subjektů údajů
5.1. Zákazník správce.
 
6. Kategorie příjemců osobních údajů
6.1. Zpracovatel
6.2. Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

7. Účel zpracování osobních údajů
7.1. Účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
7.2. Jednání o smluvním vztahu
7.3. Plnění smlouvy
7.4. Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
7.5. Plnění zákonných povinností ze strany správce
7.6. Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
8.1. Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů
9.1. Po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení
10.1. Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.
Návrat na obsah